Omamljen.si
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
info@omamljen.si
Facebook Instagram

JAVNA PRODAJA PREDMETOV - RAZSTAVA SMET-ART

7. december, 2022

V skladu z 14. členom Akta o ustanovitvi FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE, Ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem SO.P., Slovenski trg 1, 4000 Kranj, predsednica Uprave objavlja

      Z  B  I  R  A  N  J  E      P  O  N  U  D  B

za prodajo premičnin. Fundacija Vincenca Drakslerja so.p. kot prodajalec objavlja prodajo premičnin - slik in skulptur razstave SMET - ART, v Kranju.

 

Premičnine, opredeljene  v I. točki javnega razpisa je naprodaj:

Zainteresirani kupci lahko oddajo svojo ponudbo za nakup premičnin osebno v trgovinah Kr'Štacuna (Maistrov trg 12),  Kr'Zašij (Glavni trg 17) in Štacuna Rokodelc (Glavni trg 7) v starem mestnem jedru Kranja najkasneje do četrtka, 22. 12. 2022,do 12. ure. Odpiranje prispelih ponudb bo v petek, 23. 12. 2022, ob 12. uri v Kr'Štacuni, Maistrov trg 12 in bo javno. Najugodnejši ponudnik bo obveščen o izboru najkasneje do 28. 12. 2022 do 12. ure. Neizbranih ponudnikov se ne obvešča o izidu prodaje.

 

Pogoji za sodelovanje:

Sodelujejo lahko fizične osebe, ki oddajo ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb – Smet-art umetnine« in pripisom številke predmeta prodaje na ovojnici. Interesenti oddajo ponudbo v pisni obliki  na naslov Kr'Štacuna, Maistrov trg 12, 4000 Kranj, do četrtka, 22. 12. 2022 do 12. ure. Ponudba mora vsebovati:

  • ime in priimek, naslov in telefonsko številko interesenta,
  • kopijo davčne številke,
  • številko predmeta prodaje in ponujeno kupnino v EUR.

Če je kupec interesent za več predmetov prodaje, mora za vsak predmet prodaje oddati svojo ponudbo.

 

Prodajalec bo najugodnejšemu ponudniku izstavil račun, ki mora biti poravnan najkasneje do 5. 1. 2023. Izbrani ponudnik bo kupnino poravnal na račun prodajalca številka TRR60000-0000000459, odprtem pri Lon d.d.. Plačilo celotne kupnine v postavljenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prevzem predmeta prodaje je možen na podlagi potrdila o plačilu. Če ponudnik ne plača predmeta prodaje v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ga Fundacija Vincenca Drakslerja so.p. proda naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

 

Pravila postopka:

  1. odpiranje prispelih ponudb vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, ki jih s sklepom imenuje predsednica Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja so.p.,
  2. v postopku lahko sodeluje vsak, ki izpolnjuje pogoje iz III. točke tega razpisa,
  3. kupec premičnine, ki je predmet razpisa je oseba, ki ponudi najvišjo ceno,
  4. ponujena cena ne sme biti nižja od objavljene cene,
  5. ugovore proti postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik,
  6. morebitne ugovore rešuje predsednik komisije takoj.

Postopek prodaje se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla.

Ogled premičnine je možen vtrgovinah Kr'Štacuna (Maistrov trg 12), Kr'Zašij (Glavni trg 17) in Rokodelc (Glavni trg 7) v okviru delovnega časa trgovin do izteka roka oddaje ponudb.

Izkupiček od prodaje gre za usposabljanje in zaposlovanje ranljivih skupin prebivalcev v okviru delovanja Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. Ostale informacije so na voljo na naslovu ... .

 

Zbiranje ponudb

Obrazec ponudbe

JAVNA PRODAJA PREDMETOV - RAZSTAVA SMET-ART
Vse novice

Fundacija Vincenca
Drakslerja SO.P.

Slovenski trg 1
4000 Kranj
Slovenija

 +386 (0)4 255 12 18
 info@omamljen.si

Za prikaz vseh podatkov kliknite tu.

Fundacijo Vincenca Drakslerja podpirajo: