Izvajalec programa

V Domu Vincenca Drakslerja deluje program Reintegracijski center, ki ga izvaja Center za socialno delo Kranj. Program je financiran s strani MDDSZ in Fundacije Vincenca Drakslerja. Program posameznikom in posameznicam nudi pomoč pri socialni rehabilitaciji oziroma ponovni vključitvi v primarno okolje ter kot takšen šteje za ključni del obravnave zasvojenosti od psihoaktivnih substanc. V sklopu individualne in skupinske obravnave nudi pomoč pri vedenjskih težavah, pri zastavljanju ciljev in evalvaciji le-teh ter pomoč pri vzpostavljanju odnosov z bližnjimi kot tudi vzpostavljanju nove socialne mreže. Tako poleg individualne in skupinske obravnave izvajamo tudi skupnostno delo (razne prostovoljne akcije), ki pomagajo pri destigmatizaciji uporabnikov in osveščenosti širše javnosti.

 

Prednost našega programa je vključitev vseh, ki so predčasno zaključili program zdravljenja v komuni, ki so se odvajanja lotili doma, vendar se soočajo s težavami, ki jih sami ne morejo prebroditi, oz. ocenjujejo, da kljub doseženi abstinenci potrebujejo pomoč pri vključitvi nazaj v družbo (iskanje zaposlitve, nadaljevanje šolanja). V program Reintegracijski center je možna tudi vključitev obsojencev, ki so abstinenco dosegli v zaporu in bi jo radi ohranili tudi po prihodu iz zapora, vendar se srečujejo z nastanitvenim problemom, kar predstavlja še dodatno rizično situacijo glede ohranjanja abstinence.

 

V sodelovanju z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami poskušamo posameznika pravilno usmeriti na svoji poti in mu nuditi oporo ob začetnih težavah. V času bivanja v RC uporabnikom nudimo pomoč pri urejanju nerešenih problemov iz časa njegove odvisnosti, kamor spadajo tudi razni dolgovi oz. obveznosti do države. V času bivanja imajo posamezniki možnost, da se vključijo v izvajanje družbeno koristnih del, za prekrške, ki so jih storili v preteklosti.

 

Zgodovina

Od leta 2008 se je program reintegracije izvajal v prostorih Centera za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program smo izvajali v prostorih stanovanjske skupine Katapult, julija 2010 pa smo se preseli v Dom Vincenca Drakslerja.