Strategija

Strateške usmeritve Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike

Dokument "Strateške usmeritve Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike za obdobje 2008-2013", je bil sprejet na 98. seji Uprave z dne 10. januar 2008 ter potrjen na 1. seji Nadzornega odbora z dne 21. februar 2008. Slednji zajema tri usmeritve, in sicer:

  1. Razvoj socialnega podjetništva,
  2. Programe preprečevanja odvisnosti,
  3. Lokalno razvojna fundacija ter
  4. Regionalno stičišče nevladnih organizacij za gorenjsko regijo.


1. razvoj socialnega podjetništva

 

Fundacija Vincenca Drakslerja so.p. je v letu 2011 pričela z razvijanjem programa socialnega podjetništva, ki bo omogočalo zaposlitveno rehabilitacijo, delovno usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih, predvsem bivših odvisnikov od prepovedanih drog in alkohola, invalidov ter starejših brezposelnih oseb.

 

2. Programi preprečevanja odvisnosti

Primarna naloga Fundacije je pomoč odvisnikom t.j. usmeritev boja proti odvisnosti s preventivnimi in kurativnimi programi. Sredstva za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem se zbirajo z donacijami in drugimi oblikami zbiranja. Programi preprečevanja so razdeljeni na programa financiranja posameznikov in programov NVO in izvajanje lastnih projektov in projektov preko partnerjev.

 

V letu 2006 je pričela Fundacija z dogovori o vzpostavitvi Reintegracijskega centra v Pristavi pri Tržiču. Nosilec projekta je Center za socialno delo Kranj. Fundacija za izvajanje programa zagotovi prostorske pogoje in financiranje programa do višine 30 %. Program se bo financiral v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na Gorenjskem in gospodarstvom.

 

Sofinanciranje visokopražnih programov za odvisnike, ki se odpravljajo na zdravljenje in izobraževanja ter druge oblike sofinanciranja za ozdravljene odvisnike. Programi se sofinancirajo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom.

 

3. Lokalna razvojna fundacija Gorenjske - LRF Gorenjske

Je neodvisna, prostovoljna, splošno koristna in dobrodelna organizacija, katere namen je podpora trajnemu in dolgoročnemu razvoju organizacij civilne družbe (NVO) in lokalnega okolja. Njeno poslanstvo je zbiranje, upravljanje in namensko razdeljevanje sredstev, ki jih pridobi večinoma od lokalnih donatorjev ali sponzorjev (podjetja, posamezniki) in preko razpisov javnih sredstev (občine, ministrstva, veleposlaništva, EU, drugi). Njena vizija je izboljšanje kvalitete življenja na določenem geografskem območju, ponavadi mesta ali občine (lahko tudi regije ali pokrajine). Izvajanje poslanstva LRF je, da z vključitvijo lokalnih prebivalcev in razdeljevanjem zbranih sredstev, kakor tudi z oblikovanjem partnerstev z lokalnimi podjetji, lokalnimi oblastmi in neprofitnimi organizacijami dosegajo zastavljene cilje. Garancija za trajno stabilnost LRF je, da mora imeti zadostno trajno premoženje, ki je neodtuljivo in daje donatorjem in drugim financerjem programov LRF zagotovilo, da bo njihov finančni prispevek varna naložba, ki bo imela dolgoročne učinke v skupnosti.

 

LRF ima v svojem programu dela pridobivati sredstva od različnih donatorjev in financerjev na osnovi skrbno pripravljenega letnega in večletnega programa. Sredstva se porabijo predvsem v splošno koristen namen (npr.: sofinanciranje lokalnih NVO oz. njihovih programov), v dobrodelne namene (npr. dodeljevanje štipendij revnim mladostnikom), da bi pospešili razvoj lokalne skupnosti ipd. V okviru fundacije so lahko ustanovljeni tudi posebej ločeni skladi, v katerih so naložena sredstva, ki so jih donatorji namenili za točno določen namen (t.j. »omejena sredstva« npr. za otroke, odvisnike, kulturo ipd.).

 

Fundacija je v letu 2006 preoblikovala ustanovni akt in postala ena izmed štirih LRF v Sloveniji, poleg LRF Banjške in trnovske planote, LRF za Pomurje in LRF Posavja. Fundacija je v letu 2007 že izvedla javni razpis za sofinanciranje programov NVO in od devetih kandidatov izbrala 6 programov. V pripravi je tudi drugi razpis, ki pa bo dvostopenjski. Za razvoj LRF je Fundacija pridobila podporo ameriškega sklada Trust, ki bo sklad LRF v okviru Fundacije sofinancirala do leta 2012. Za leto 2008 bo Trust sofinanciral Fundacijo za zbranih donatorskih sredstev donatorjev in fizičnih oseb 30.000 US$ dodatnih 30.000 US$. Nato bo Fundacija vsako leto morala zbrati 10% več sredstev za uspešno kandidiranje, razmerje sofinanciranja s strani Trusta se bo pa po letih zmanjševalo za 10 %.

 

4. Regionalno stičišče NVO za Gorenjsko

Namen Fundacije je postati tretji finančni steber za podporo delovanja NVO na območju Gorenjske, t. j. postati regionalni koordinator. Tretji finančni steber bo razvijala preko mehanizma LRF, medtem ko bo funkcijo regionalnega koordinatorja NVO vršila s spodbudami razpisa Ministrstva za javno upravo (razpis Evropskih strukturnih skladov za delovanje NVO 2007-2013).

 

Iz pridobljenih sredstev bomo lahko zagotovili financiranje strokovnega kadra, informatizacija NVO, register NVO, register donatorjev, promocija NVO preko e- novic, periodičnih edicij in enkratnih promocijskih kampanjah, individualno svetovanje, izobraževanja in delavnice, pripravo standardov za delovanje NVO (sistem kakovosti), izvedli različne projekte na področju kulture, sociale, varstva ipd. z vključevanjem različnih NVO, nadgradili portal NVO Gorenjske, vzpostavili baze z različnimi podatki.

Projekt GROZD od leta 2010 dalje izvaja Zavod O iz Škofje Loke, www.grozd.eu .